Home

:: Who's Online ::

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

OS : Linux R
PHP : 5.5.9-1ubuntu4.19
MySQL : 5.5.52-0ubuntu0.14.04.1
เวลา : 12:27
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 2
Content : 288
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 149068

 click here

 

nursemisicon1

 

e-learning

 

library2

  

la1

 

la21

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

กำหนดการพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มสถาบันแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา2560 

กำหนดการงานพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2559  

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาและวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบคัดเลือกระบบ Admissions 2559) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำรอง ประจำการศึกษา 2559) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบรับตรง ประจำการศึกษา 2559) 

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC : ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน 

  

 

ข่าวอบรม/สัมมนา

 

 ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1" มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 29 ก.ค 59 เวลา 09.00-16.00 ณ. มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี

  ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านเข้าสัมนาการเรียนการสอน เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ด้วยเกมส์ เพพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 ก.ค 59 เวลา 08.30-16.30 น. ณ.ห้องปฏิบัติกายวิภาค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี

   ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ผู้สูงอายุในยุค AEC: ภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน ณ.ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราวชธานี ในวันที่ 2 ก.ค 59

   ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ.ห้องปฏิบัติกายวิภาค คณะพยาบาลศาสตร์ จ.อุบลราชธานี 

   ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการอบรมครูพี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชธานี ในวันที่ 4-8 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ.ห้องปฏิบัติการสูติ คณะพยาบาลศาสตร์ จ.อุบลราชธานี   

 

 

ข่าวสำหรับนักศึกษา

  ขอเชิญนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (ทุกชั้นปี) เลือกตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชชินีนาถ

  แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

  แบบประเมินโครงการอำลาพี่ว่าที่บัณฑิต (งานคัลเลอร์ฟูลไนท์ กุ๊ดบายซีเนียร์) ปีการศึกษา 2558

  แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

  แบบประเมินโครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2558

  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

  แบบประเมินคามพึงพอใจ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

 

 

กิจกรรมภายในคณะ

 กิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพระธาตุหนองบัว จ.อุบลราชธานี

 กิจกรรมพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ประจำปีการศึกษา 2559

 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 2559

กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2559

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมป่าบุปผาพันธ์เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมาหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชาสมบัติครบ 70 ปี

 กิจกรรมกีฬาสี "ราชธานีเกมส์"