Home เกี่ยวกับคณะ นโยบายและวัตถุประสงค์

นโยบายและวัตถุประสงค์

 

 

16177474 1322049297855197 8251820309735652780 o                                                                                        

 

  • คณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพและสถาบันการอุดมศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ตามภารกิจหลักสำคัญของสถาบันการศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกการบริหารองค์กรที่สร้างการมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะการทำงานเป็นทีม มีบุคลิกภาพอาจารย์ ใช้หลักการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาและการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาสู่อาเซียน