Home เกี่ยวกับคณะ พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้สามารถเป็นได้ทั้งนักบริหารนักวิชาการ และนักบริการ เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตคติที่ดี

๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

๓. ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลและนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน

๔. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

๕. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาชนทุกระดับ โดยเน้นการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ   ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ แก่ผู้สูงวัย รวมทั้งเด็กและเยาวชน

๖. สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

๗. อนุรักษ์ ส่งเสริมและดำรงไว้ ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ