Home เกี่ยวกับคณะ เกี่ยวกับคณะ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

13942740 1196153663738243 2035247924 n

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
      

ผศ.เยาวลักษณ์ โพธิดารา

:: Who's Online ::

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประวัติความเป็นมา

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2538 ในปีการศึกษา 2538 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 1 เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2551 และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2556 ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์

 

 

                         
  • ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน
  • เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้ครองตนอย่างมีคุณธรรมและเป็นผู้นำที่มีคุณภาพของวิชาชีพ
  • ให้การสนับสนุน ร่วมมือ และทำการวิจัย และนวัตกรรม นำผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล ได้อย่างเหมาะสม
  • ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน องค์กร และชุมชนในท้องถิ่น
  • ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสังคม
  •  พัฒนาและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

  

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

·ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้สามารถเป็นได้ทั้งนักบริหารนักวิชาการ และนักบริการเป็นคนดีคนเก่ง และมีเจตคติที่ดี

·พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ

·ทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลและนำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน

·นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

·ให้บริการวิชาการแก่สังคมและประชาชนทุกระดับ โดยเน้นการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ แก่ผู้สูงวัย รวมทั้งเด็กและเยาวชน

·สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

·อนุรักษ์ ส่งเสริมและดำรงไว้ ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

 

วิสัยทัศน์

demo

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งสร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความรู้ด้านวิชาชีพ เป็นผู้กอรปด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจริยธรรมคุณธรรมเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานความรู้ทางการพยาบาลในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

ปรัชญา

เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม