Home เกี่ยวกับคณะ คณะกรรมการประจำคณะ

     คณะพยาบาลศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ทำหน้าที่ดำเนินงานใน 4 ภารกิจ
ให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้.

 

 g11

 ug2

 g3

 g4

 g5