Home ส่วนงานภายในคณะ

ส่วนงานภายในคณะ

 • บริการวิชาการแก่สังคม   ( 96 รายการ )

  การบริการวิชาการแก่สังคม


 • การบริหารความเสี่ยง   ( 1 Article )
 • งานบริการกิจการนักศึกษา   ( 54 รายการ )

  งานกิจการนักศึกษา

         คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

 • การจัดการความรู้   ( 1 Article )

  การจัดการความรู้

            เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาการความรู้ (Learning Organzation) คณะพยาบาลศาสตร์ได้พิจารณานำประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมาเป็นหัวข้อการจัดการความรู้ และดำเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน ซึ่งปีการศึกษา 2554 มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตคือ "การสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาล" และประเด็นด้านการวิจัยคือ "การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย"


  โครงการการจัดการความรู้ การสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติพยาบาล

   

 • งานจัดการเรียนการสอน   ( 1 Article )

  การจัดการการเรียนการสอน

  คณะพยาบาลศสาตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้ใช้บริการและสังคม โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและผู้รับบริการ ตระหนักในคุณค่าชีวิตมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการแบบอค์กรรวม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ ที่ว่า "เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม" โดยคณะคณะได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการรียนการสอน ดังนี้

  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  17274873 1640461139300935 1933389817 n

  2. การเผยแพร่เอกสารหลักสูตร

      คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการเผยแพร่หลักสูตรแก่อาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - แจกเอกสารหลักสูตรให้แก่อาจารย์ในวันปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
  - แจกเอกสารหลักสูตรให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงโครงสร้างหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน
  - เผยแพร่หลักสูตรทางเว็บไซต์ โดยดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรทางเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
  - คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่ฝึกปฏิบัติงาน เพื่อแจกให้นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ แหล่งฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ

 • การประกันคุณภาพการศึกษา   ( 3 รายการ )

  การประกันคุณภาพการศึกษา    

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี 


 • งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ( 105 รายการ )

  งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

 • งานด้านวิชาการ   ( 1 Article )
 • งานด้านการบริหาร   ( 1 Article )