Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โครงการวันพยาบาล "วิชาชีพพยาบาล นักรบชุดขาวกับวัฒนธรรมแบบ New Normal"
2 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกาษา 2562
3 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นป และพิธีมอบตะเกียง ปการศึกษา 2562
4 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2561
5 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2560
6 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2560
7 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2559
8 โครงการมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2559
9 โครงการอนุรักษ์สวมใส่ผ้าไทย ปีการศึกษา 2559
10 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ปีการศึกษา 2558
11 โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
12 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2558
13 โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2558
14 โครงการทำบุญหอพัก 2558
15 โครงการรดน้ําดําหัวผู้ อาวุโสในวันสงกรานต์ 2558
16 โครงการบายศรีสู่ ขวัญผู้สําเร็จการศึกษาและขอขมาอาจารย์ 2558
17 โครงการพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ปีการศึกษา 2557
18 โครงการสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย 2557
19 โครงการวันไหว้ครูประจําปีการศึกษา 2557
20 โครงการปลูกจิตสำนึก 2557
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6