Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ "วันวิสาขบูชา" ปีการศึกษา 2553
ชื่อโครงการ วันวิสาขบูชา
วันที่ดำเนินการ 8 พ.ค. 2554
สถานที่ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมย่อย - ทำบุญตักบาตร
- ฟังธรรม
- เวียนเทียน
ปีการศึกษา 2553