Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ "วันฉัตรมงคล" ปีการศึกษา 2553
ชื่อโครงการ วันฉัตรมงคล
วันที่ดำเนินการ 5 พ.ค. 2554
สถานที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กิจกรรมย่อย - ร่วมพิธีวางพานพุ่มกับทางจังหวัด
ปีการศึกษา 2553