Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ "วันจักรี" ปีการศึกษา 2553
ชื่อโครงการ วันจักรี
วันที่ดำเนินการ 6 เม.ย. 2554
สถานที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กิจกรรมย่อย - ร่วมพิธีวางพานพุ่มกับทางจังหวัด
ปีการศึกษา 2553