Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ "วันปีใหม่" ปีการศึกษา 2553
ชื่อโครงการ วันปีใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 ม.ค. 2554
สถานที่ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมย่อย - ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ร่วมกับทางจังหวัด
- ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ภายในมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2553