Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ "บัณฑิตคืนสู่เหย้า" ปีการศึกษา 2553
ชื่อโครงการ บัณฑิตคืนสู่เหย้า
วันที่ดำเนินการ 1 ม.ค. 2554
สถานที่ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมย่อย - คณบดีกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับการกลับสู่สถาบัน
- ตัวแทนศิษย์ปัจจุบันกล่าวแสดงความยินดี
- ตัวแทนบัณฑิตกล่าวแสดงความรู้สึก
- ร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงบนเวทีของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ
ปีการศึกษา 2553