Home ส่วนงานภายในคณะ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นป และพิธีมอบตะเกียง ปการศึกษา 2562

โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นป และพิธีมอบตะเกียง ปการศึกษา 2562

ชื่อโครงการ

พิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปี และพิธีมอบตะเกียง ปีการศึกษา 2562

วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ปีการศึกษา 2562
เอกสารประกอบ