Home ส่วนงานภายในคณะ การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

Knowledge Management

  

 

km3

แนวปฏิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

 

km 5

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้

                               เรื่อง“การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในองค์กร”