Home ส่วนงานภายในคณะ งานประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา    

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555-2559) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี 


1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
2 ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร
3 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)