Home ส่วนงานภายในคณะ การจัดการบริหารความเสี่ยง

การจัดการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

การประเมินผลความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

การประเมินผลความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 

การประเมินผลความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 

ผลการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2559 

แผนการบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560