Home ส่วนงานภายในคณะ งานกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

1 โครงการประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559
2 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ การสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2559
3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
4 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
5 โครงการพัฒนาวินัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
6 โครงการวินัยจราจร ปีการศึกษา 2559
7 โครงการเตรียมสมองให้ฟิตเพื่ออการคิดคำนวณที่แม่นยำ 2559
8 โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559
9 โครงการค่ายอาสา"ฟันสวย มิอสะอาด สร้างสุขภาพในวัยเรียน" 2559
10 โครงการราชธานีสัมพันธ์ 2559
11 โครงการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล 2559
12 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559
13 โครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
14 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาพยาบาล 2559
15 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559
16 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาพยาบาล 2558
17 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
18 โครงการ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
19 โครงการพัฒนาวินัยนักศึกษา 2558
20 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3