Home ส่วนงานภายในคณะ งานกิจการนักศึกษา

:: Who's Online ::

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 click here

 

nursemisicon1

 

e-learning

 

library2

  

la1

 

la21

งานกิจการนักศึกษา

       คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป. 

1 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559
2 โครงการค่ายภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาพยาบาล 2558
3 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558
4 โครงการ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
5 โครงการพัฒนาวินัยนักศึกษา 2558
6 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558
7 โครงการพัฒนาทักษะการคํานวณก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 2558
8 โครงการค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558
9 โครงการค่ายอาสา “พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคูเมือง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี”2558
10 โครงการราชธานีสัมพันธ์ (Bye nior)
11 โครงการประชุมเชียร์ ปี การศึกษา 2558
12 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ครั้งที่ 2
13 ป ัจฉิมนิเทศแก่ผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558
14 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557
15 โครงการค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลในศตวรรษที่ 21
16 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ พยาบาลศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2558
17 โครงการเตรียมสมองให้ฟิตเพื่อการคิดคำนวนที่แม่นยำ
18 โครงการปลูกจิตสำนักเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจระเบียบวินัยจราจร
19 โครงการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
20 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชาวราชธานี
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2