jirung3

 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรังกูร ณัฐรังสี ที่ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องจากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ขึ้นไปต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา และมีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 1 ผลงาน ใน 1 ปีการศึกษา