ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะทางการพยาบาลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้นักศึกษา ก่อนขึ้นฝึกจริงในหอผู้ป่วย ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบ เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                        GON05206          GON05196

  

                         GON05206          GON05206

 

นโยบาย 

        สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาเจตคติและทักษะปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพโดยมีการวางแผนที่ดีมีความพร้อมของเครื่องมือ สถานที่และพัฒนาการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเป็นสถานที่การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติการพยาบาลของหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ในคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานี
  2. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาลและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง
  3. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  4. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสถานที่ในการให้บรริการวิชาการแก่สังคม เช่น การจัดฝึกอบรมทางการพยาบาลแก่บุคลาการทางการสาธารณสุขภายนอกคณะฯ

 

                                       1.jpg