deeden2563

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ขอแสดงความยินดี  “รางวัลคนดี ศรีราชธานี" ได้รับการยกย่องและเชิดชูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งด้านการสอน การผลิตผลงานวิชาการ การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2563 ในแต่ละด้านดังนี้