ศูนย์การุณรักษ์และมูลนิธิการุณรักษ์เพื่อการดูแลประคับประคอง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดโครงการ การดูแลประคับประคองสำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา08.30-16.30น.
ขอเรียนเชิญ บุคคลากรทางการแพทย์หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หน่วยการดูแลแบบประคับประคอง หรือบุคคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมค่ะ
สมัครได้ที่