เรียนคณาจารย์ทุกท่าน...ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลในยุค New Normal ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ในรูปแบบ online โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอให้อาจารย์ทุกท่าน ปรับเวลาการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอบคุณค่ะ