คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีได้เข้าร่วมประชุมประสานงานกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อวางแผนการฝึกปฏิบัติ Internship ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2564