คณะพยาบาล​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ราชธานี​ ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ทศา ชัยวรรณวรรต และ อ.สุจิตรา กฤติยาวรรณ เนื่องในบทความได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้