8

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครั้งที่ 8 ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง 1205-1206 อาคาร 72 พรรษาบรมราชินีนาถ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  ภาพพิธีเปิดโครงการ