นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการให้บริการฉีดวัคซีน covid-19 ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาวชิราลงกรณ์
ในวันที่ 21 และ 24 มิถุนายน 2564 ณ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษาวชิราลงกรณ์