งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

                   คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน นอกจากนี้ยังกำหนด ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป.