นายธนบดี พิมพกัน และนายวีรภัทร พรมเภา ตัวแทนสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เข้าร่วมโครงการ NSAT สัญจรเพื่อชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา