1213

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ในระบบ TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-319900 ต่อ 118,138