1 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวสมัชญา สุกใส นางสาวรุ่งไพลิน สะโสม และอาจารย์ธันยาวดี โกวศัลย์ดิลก อาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรรม "ที่หักแอมป์ยามหัศจรรย์ (Amazing Amp Cutter)" ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ (Exellent presentation) การนำเสนอนวัตกรรมทางการพยาบาลประเภท poster presentation และนางสาวประดิภา แสนทวีสุข และอาจารย์จารวี คณิตาภิลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรรม "กล่องผดุงป้องกันเท้าตก" ในโอกาสเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “วิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อความยั่งยืน” สำหรับนักศึกษา วันที่ 30 กรกฏาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี