431326625 385572864111432 3897223189995910921 n

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพสู่การเป็นพยาบาลชำนาญการและชำนาญการพิเศษ วันที่ 25-26 มีนาคม 2567