415321676 1546985562509991 4349360447343143220 n

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565